Fundacja Laboro

Fundacja Laboro uprzejmie informuje, iż z dniem 01.07.2022r, nastąpiła zmiana adresu siedziby : na ulicę Gen.Pattona 14 15 – 696 Białystok.

Dojazd autobusem nr 18 i 7.

Pozostałe dane kontaktowe pozostają bez zmian.

Nowa grupa facebook

 https://www.facebook.com/groups/niepelnosprawnipodlasie/

Mapa

W ramach realizacji projektu „Aktywnie do pracy” uczestnicy projektu przy wsparciu asystentów osobistych podejmują różnorodne aktywności. Nauka efektywnej organizacji czasu wolnego stanowi ważny element procesu aktywizacji społecznej.

Fundacja Laboro uprzejmie informuje, iż z dniem 01.07.2022 r. rozpoczęta zostanie realizacja projektu w zakresie usług opieki wytchnieniowej. Projekt skierowany jest do 10 opiekunów osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościami w stopniu znacznym, będącymi mieszkańcami Miasta Białegostoku.

Celem projektu jest zapewnienie wsparcia członkom rodzin lub opiekunom sprawujących bezpośrednią opiekę nad dorosłymi osobami z niepełnosprawnością poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu ,,Opieka wytchnieniowa” edycja 2022 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

Wartość projektu 114 240 zł.

Projekt realizowany będzie od dnia 01.07.2022 r. do dnia 10.12.2022 r.

Fundacja Laboro uprzejmie informuje, iż rozpoczęto rekrutację uczestników w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2022 w roku 2022 r. dofinansowanego ze środków Budżetu Państwa będących w dyspozycji Funduszu Solidarnościowego w kwocie 548 755,14 zł.

Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie znacznego stopnia niepełnosprawności (21 miejsc) lub orzeczenia równoważnego, umiarkowanego stopnia niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego (9 miejsc) oraz miejsce zamieszkania na terenie Miasta Białystok lub Powiatu Białostockiego.

Projekt realizujemy od 15 maja 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Wszystkie informacje dostępne są pod numerem telefonu 579 634 849 oraz w biurze Fundacji przy ul. Kolejowej 12 B lokal 5.

Kolejny sukces uczestnika naszego Projektu.

Kolejny uczestnik Projektu „Aktywnie do pracy” podjął zatrudnienie.

Dzięki wykorzystaniu metodologii Zatrudnienia Wspomaganego już 11 osoba spośród 30 uczestników odnalazła się na lokalnym rynku pracy.

Pan Piotr po odbyciu stażu zawodowego, dzięki wsparciu Trenerki Pracy został zatrudniony na otwartym rynku pracy. Szczególnie cieszy nas fakt, iż zarówno forma zatrudnienia jak i stanowisko pracy są zgodne z oczekiwaniami Pana Piotra.

Gratulujemy i życzymy samych sukcesów.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Priorytet VII Poprawa spójności społecznej,

Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.

Wartość projektu: 1 361 786, 35 PLN

 Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej ponownie dostępne!

Fundacja Laboro z radością informuje, iż otrzymała dotację z budżetu Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych na kolejną edycję realizacji usług asystencji osobistej.

Projekt skierowany jest do 100 osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym, będącymi mieszkańcami Miasta Białystok oraz Powiatu Białostockiego.

Okres realizacji zadnia: 01.04.2022 r. – 31.03.2023 r.

Wszelkie informacje dostępne są pod numerem telefonu 579 634 849 oraz w siedzibie Fundacji Laboro przy ul. Kolejowej 12 B lok.5.

Skip to content