Aktywnie do pracy

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Priorytet VII Poprawa spójności społecznej,

Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.

Wartość projektu: 1 361 786, 35 PLN

Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych.

Cel projektu: Integracja i aktywizacja 30 osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym (15 kobiet i 15 mężczyzn) będących mieszkańcami miasta Białystok oraz powiatu białostockiego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji

o charakterze zdrowotnym, społecznym i zawodowym.

Okres realizacji: od 01. 06. 2020 r. do 30. 11. 2023 r.

Skip to content