Centrum Wsparcia

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa 7 Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych, Poddziałanie 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020.

 

Wartość projektu: 1 321 570,80 zł.

Dofinansowanie: 1 251 19,80 zł

 

Cel projektu: zwiększenie niezależności, samodzielności i mobilności 50 osób z niepełnosprawnością w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym poprzez świadczenie bezpłatnych usług asystencji osobistej oraz możliwość korzystania z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. Projekt skierowany jest do mieszkańców powiatu wysokomazowieckiego, bielskiego i białostockiego.

 

Lider projektu: NZOZ MD CARE.

Lider projektu: NZOZ MD CARE.

Partner projektu: Fundacja Laboro

 

Skip to content